الهی چون تو حاضری چه جویم؟ و چون تو ناظری چه گویم؟

                   .....................................................

واقعاْ کسی رو پیدا می کنیم از خدا بهتر باشه که دنبال اون بریم؟

و واقعاْ کسی رو پیدا می کنیم که از خدا قویتر و بزرگتر و نزدیکتر باشه که اطاعت اون رو بکنیم؟

از همه دل بریده ام نشسته ام به پای تو...