الهی توبه از گناه آسان است؛ توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم !

                       <<الهی نامه ی آیت الله حسن زاده آملی>>

                           ..........................................

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت

                                              آیا چه خطا دید؟ که از راه خطا رفت

                                                             << دیوان حافظ >>

                                   ...................................................

¤سعی کنیم عباداتمون رو فقط برای خدا انجام بدیم نه از روی ریا یا باز کردن تکلیف از سر خودمون و نه هیچ چیز دیگه ای فقط و فقط مخلصانه برای خدا و به یاد خدا ؛ چون که معشوق یکی است و آن خداست.