امام علی (ََع)َ می فرماید:بر شما باد پیروی کسی که به نشناختن او معذور نیستید

                                     ---------------------------------------------

کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت        

                                تا در آب  و آتش عشقت گدازانم چو شمع

همچو شمعم یک نفس باقیست با دیدار تو       

                                چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع

سرفرازم کن شبی از وصل خود ای ماهروی       

                                تا  منور  گردد  از  دیدارت  ایوانم  چو شمع

                                  -----------------------------------------------

¤برای هر چیز و هر کاری که بتوان عذر و بهانه آورد برای نشناختن مهدی(عج) ما را عذری نیست.خدایا دیدار رویش را نصیب ما کن.آن بزرگی که با آمدنش تمام مشکلات حل نشدنی به لحظه ای حل شود.مشکلاتی که بشر سال ها در پی حل آن است و جز با آمدن او راهی نیست. امام علی(ع) می فرماید:چون وقت آن برسد آقای بزرگوار و پیشوای دین مستقر و پابرجا گردد پس نزد آن بزرگوار گرد آیند چنان که پاره های ابر در فصل پاییز گرد آمده به هم می پیوندند.

شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت      

                                   فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

حدیث  هول  قیامت  که گفت  واعظ   شهر  

                                   کنایتیست که  از  روزگار هجران گفت