!!!!!!!عاشق شو عاشق خدا!!!!!!!

****صبح روشن است کو چشم ديدن؟؟

 محققا برای آن که دو چشم دارد صبح روشن است.(امام علی(ع))

                          -----------------------------------------------------------

ور باورت نمی شود از بنده این حدیث                 از  گفته ی  کمال   دلیلی   بیاورم

گر  بر  کنم دل از تو و بردارم از تو مهر                 آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم

                       

   + بی نهایت ; ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٦/۱٦
comment نظرات ()