خوشا به حال آنان که جان خود را با کم خوراکی و گرسنگی پرورش می دهند اینان هستند که روز قیامت سیر خواهند بود .....و آنهایند که ملکوت آسمانها را با دیده ی قلب می بینند.                   امام صادق(ع)

گر    نماز   و   روزه  ات    فرموده ام         زان به سوی خود رهت بنموده ام

هم زکات و خمس و هم حج و جهاد         مطلب  از  جمله  بود  صرف  فواد

تا   بگردانی  دل  از   مال  و     وطن         از   عیال  و خانمان  و  جان و تن

روی   برتابی   از   این  ها    یکسره        روی    آری   سوی   آن یار  سره

معنی  این ها   همه   یکسان   بود         روی  دل  کردن  سوی جانان بود

                           --------------------------------------------

¤ اما به یاد داشته باش

 نفس کشیدنت،گام برداشتنت،نگاه کردنت،خندیدنت،خوردنت،خوابیدنت و نماز و روزه ات و خلاصه هر فعلت فقط و فقط برای رضای محبوب باشد که 

امام علی (ع) می فرماید:هرگز به وصل آفریدگار نمی رسی تا از آفریده منقطع نشوی

دیده ای  کو   بنگرد  اغیار   را                کی  تواند  که  ببیند  یار   را