حضرت علی (ع) می فرماید: ای فرزند آدم! روزی دو گونه است. روزیی که تو آن را جویی؛ و روزیی که تو را   می جوید که اگر به سراغش نروی به سوی تو آید.

پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه ؛ که بر طرف کردن اندوه هر روز از عمر تو را کافی است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد همانا خدای بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آن چه کار است؟ که هرگز جوینده ای در گرفتن سهم روزی تو بر تو پیشی نگیرد؛ و چیره شونده ای بر تو چیره نشود؛ و آنچه بر تو مقدر گشته بی کم و کاست به تو خواهد رسید.

                                 (نهج البلاغه)

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

  نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر 

                                  هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

  ز وصل روی  جوانان  تمتعی  بردار 

                                  که در کمینگه عمرست مکر عالم پیر

نعیم هردو جهان پیش عاشقان بجوی

                                  که این متاع قلیلیست و آن عطای کثیر

-------------------------------------------------------------------------

¤ به قول بزرگی من تعجبم از اینه که چرا همه مردم واسه مال دنیا زحمت می کشن در صورتی که همه می دونند روزی رو خدا می رسونه ؛  ولی واسه آخرتشون که اونجا فقط آدم با اعمالش می مونه کاری نمی کنند!!