خداوند عز و جل می فرماید:وقتی که بنده غالبا به یاد من باشد خواست و لذت او را در یاد خود قرار می دهم و وقتی که من خواست و لذت او را در یاد خود قرار دادم،او عاشق من می شود ومن عاشق او و وقتی او عاشق من شد و من عاشق او،حجاب را از میان خود و او بر می دارم

                                            پیامبر اکرم(ص)-(میزان الحکمه)

تا مگر   همچو  صبا باز به کوی  تو  رسم               

                                    حاصلم دوش به جز ناله ی شبگیر نبود

آن کشیدم زتو ای آتش هجران که چو شمع  

                                   جز  فنای خودم از دست تو تدبیر  نبود   

وامام صادق می فرماید:وقتی که انسان به این موقعیت رسید هوس و محبت خود را در آفریدگار خود خلاصه می کند و بدین ترتیب به بزرگترین وبالاترین منازل انسانیت دست می یابد،یعنی خدای خود را در دل می بیند!!!

بس که در خرقه ی آلوده زدم لاف صلاح

                                 شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم

سینه ی تنگ من  و بار غم  او  هیهات

                                مرد این بار گران نیست دل مسکینم

¤و خدایا ما را به خاطر نادانیمان ببخش.خدایا نمی فهمیم.خدایا هر چه کنیم از غفلت و غرور است.خدایا چه بگویم که در این گفتنم هم اشتباهات زیادیست...