دنیا جز بازیچه ی کودکان و هوسرانی بیخردان هیچ نیست و همانا سرای دیگر اهل تقوی را نیکوتر است آیا تعقل و اندیشه در این (گفتار) نمی کنید.(انعام-آیه۳۲)

رندان گاهی ملک جهان  می بازند               

                                   گاهی به نگاهی دل و جان می بازند

این طور قمار نه چند است و نه چون         

                                    هر   طور   برآید  آن چنان  می بازند 

لحظه ای از یاد او غافل مشو ،به کسی جز خداوند متعال دل مبند که خداوند در قرآن کریم درسوره یوسف آیه ی ۴۲ می فرماید:آنگاه یوسف از رفیقی که‌ (ساقی شاه و) اهل نجاتش یافت در خواست کردکه مرا نزد پادشاه یاد کن،در آن حال شیطان یاد خدا را از نظرش برد (ومتوسل به خلق شد)بدین سبب در زندان چند سال محبوس بماند(در صورتی که اگر به شاه متوسل نمی شد بیش از چند روز زندانی نبود) 

با  ما سوای  دوست بکن  ترک دوستی

                                     تا آنکه سروری به همه ماسوا کنی

بیگانه شو زخلق که حق آشنای توست

                                     شاید  به  آشنا  دل  خود  آشنا کنی

¤ اگر از غیر خدا چیزی خواستی خداوند خواسته ی تو و خودت را به آن شخص واگذار می کند و تو را در غفلتت رها می کند تا سرگردان شوی.همیشه به یاد داشته باش غیر او نخواه و از غیر از او نخواه!!!