امام علی (علیه السلام) می فرمایند:

ـ روحت را بالاتر از این بدان که آلوده پستی و فرومایگی شود حتی اگر از این مسیر به آرزوهایت برسی.

ـ کم و اندکی که خود خدای پاک به آدم بدهد با ارزشتر از بسیاری است که آفریدگانش بدهند. با اینکه همه و هر نعمتی از اوست.

ـ خیلی داروها خودشان دردند و خیلی دردها؛ دارو و مداوایند.

ـ مطمئن ترین رشته ای که می توانی بگیری رشته ی بین تو و خداست.

ـ آدمی که به روزگار اعتماد کند؛ روزگار به او خیانت می کند روزگار پیش چشم هر که عزیز و بزرگ شود همان روزگار او را کوچک و خوار می کند.

                                                                                                    ( نهج البلاغه )

.................................................................................

الهی؛ مرا بر همه سلطنت دادی ؛ مرا بر من سلطنت ده !

                                                              ( الهی نامه ی آیت الله حسن زاده آملی )

. ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ . ـ .

نی دولت دنیا به ستم  می ارزد        *****         نی  لذت  مستیش  الم  می ارزد

نه هفت هزار ساله شادی جهان       *****         این محنت هفت روزه غم می ارزد

                                                                                                   ( دیوان حافظ )

-----------------------------------------------------------------

- واقعا قیمت آدم چقدره؟ خودمون رو چند باید بفروشیم؟ به قیمت پول؟ به قیمت لذت گناه؟ به قیمت دنیا؟ به قیمت بهشت؟ من که دوست دارم به وصال حضرت حق برسم؛ به لذت درک معشوق تا حد توان؛ دوست دارم خودم رو به خودش بفروشم؛ فکر کنم هدف از خلقت ما هم همین بوده.  شما خودتون رو چقدر قیمت گذاشتین؟