اگر مردم می دانستد که شناخت خدا چقدر با ارزش است به شکوفه های رنگین زندگی دنیا دیده نمی دوختند و دنیا نزد آنان بی ارزش تر از خاک می بود(امام صادق(ع))

یا رب  چه  فرخ طالعند  آنان که  در  بازار  عشق            

                                    دردی خریدند و غم دنیای دون بفروختند

در گوش اهل مدرسه یا رب بهایی شب چه گفت؟

                                  کامروز آن بیچارگان اوراق خود را سوختند

امام کاظم نقل می کند که عده ای نزد امام صادق آمدند و پرسیدند که علت چیست که ما دعا می کنیم ولی مستجاب نمی شود؟امام فرمود:چون شما کسی را می خوانید که نمی شناسید!!

این همان مشکلیست که اغلب ما گرفتار آن هستیم .زیبایی را از مخلوق می بینیم و مجذوب او می شویم در حالی که خالق و صانع او زیباست.در قدرت یک شی در حیرت می مانیم در صورتی که خالق آن شی قدرتمند است.خلاصه اگر او را نشناسیم ضرر بزرگی کرده ایم.به همه چیز فکر می کنیم اما دریغ از لحظه ای به او فکر کردن.خدایا من را به خاطر غفلت و ناتوانی و معصیتم ببخش که تو را نشناختم.  

دانم ای  ناله در آن دل ز چه تاثیر نکردی             رخنه در سنگ محال است تو تقصیر نکردی