جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم

                                 این متاعی است که هر بی سروپایی دارد

                             ----------------------------------------------

چقدر خوب است انسان محو جمال خدا شود......

تا ببیند آن چه دیگران نمی بینند وبشنود آن چه دیگران نمی شنوند