اوست خدایی که آفتاب را رخشان و ماه را تابان فرمود و سیر ماه را در منازلی معین کرد تا بدین واسطه شماره ی سنوات و حساب ایام را بدانید. اینها را خدا جز به حق نیافریده. خدا آیات خود را برای اهل علم و معرفت مفصل بیان می کند.

                                                                            ( آیه ۵ سوره ی یونس)

الهی؛ تو را دارم چه کم دارم؛ پس چه غم دارم.

                                                                  (الهی نامه آیت الله حسن زاده)

حاج محمد رضا الطافی نشاط (عارف دلسوخته) فرموده : ضیافت الله یعنی سر سفره ی الله محمد (ص) و علی (ع) نشستن. کسی که کوله بار سنگینی به دوش دارد؛ نباید انتظار داشته باشد راه برود؛ بلکه بدود؛ بلکه پرواز کند؛ ما کوله باری از گناه به دوش داریم که مانع صعود ماست.

 

              در این ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینیم

                                                           گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو

             بیا   ای   طایر    دولت   بیاور   مژده ی  وصلی

                                                           عسی  الایّامُ  ان  یَرجِعْنَ  قوماً  کالذّی  کانوا

                                                                                                         (دیوان حافظ)

* حالا دیگه خوددانی تصمیم با خودته اگه دوست داشتی کوله بار گناهت رو سبک کن تا به اون خدایی که تو قرآن خودش رو توصیف کرده برسی و از همه غم های دنیا فارغ بشی؛ اول با خود حقیرم هستم .