هفت آسمان و زمین و هرچه در آنهاست همه به ستایش و تنزیه خدا مشغولند و موجودی نیست جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست ولیکن شما تسبیح آنها را فهم نمی کنید.همانا او بسیار آمرزنده و مهربان است             (قرآن کریم.سوره ی اسرا.آیه ی۴۴)

داروی   بیهوشیت    آیا    که     داد                 قفل ها بر چشم و بر گوشت نهاد

کاین چنین غافل روی ره روز و شب                می   نیندازی   نگاهی   در  عقب

¤ای وای بر ما که از در و دیوار و اشیا و گیاهان هم کمتریم.تمام عالم از او می گویند.عاشق اویند.هر موجودی ذکر او به لب دارد به دل دارد جز انسان مغلوب نفس،مغلوب شهوت،مغلوب شیطان،مغلوب دنیا

امام حسین می فرمایند:کی غایب بوده ای که نیازمند به دلیلی باشی که بر تو دلالت کند؟و کی دور بوده ای که آثار موجب وصال تو باشد؟!کور باد دیده ای که تو را مراقب خویش نبیند.

¤هر کاری دلمون می خواد می کنیم آخه کسی مارو نمی بینه.سر هر بنده خدایی کلاه می زاریم آخه کاری نمی تونه بکنه.دروغ می گیم کی می فهمه؟غیبت می کنیم آخه خودش که نیست.تازه انتظار داریم چی بشه.دوتا کله ملق می زنیم که خدا شاهده تو چه فکرایی نمی ریم.بابا هنوز به سر جاده نرسیدیم هنوز تو جاده خاکی دور خودمون می پیچیم.هنوز از خودمون بیرون نیومدیم. 

امام علی می فرماید:خدایا مرا از آنان قرار مده که نام را بدون معنا می پرستند و با نگرشی از نگرش های خود مرا مورد عنایت قرار ده که دلم را به وسیله ی آن نگاه با شناخت خود روشنی بخشی.

اگر به زلف دراز  تو  دست  ما  نرسد        گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو        فلان زگوشه نشینان خاک درگه ماست