متقیان همانهایی هستند که از خدای خود در نهان می ترسند و از ساعت قیامت و روز جزا سخت هراسانند(۴۹ـانبیا)

پاک مردانی که هیچ کسب و تجارت آنانرا از یاد خدا غافل نگرداند و نماز بپا داشته و زکات فقیران بدهند و از روزی که دل و دیده ها در آن روز حیران و مظطرب است ترسان و هراسانند(۳۷ـ نور)

وبندگان خدای رحمان آنان هستند که بر روی زمین ره به تواضع و فروتنی روند و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب کنند با سلامت نفس(و زبان خوش)جواب دهند(۶۳)وآنان هستند که شب را به سجده و قیام نماز برای رضای خدا روز کنند(۶۴)وآنان هستند که دایم به دعا و تضرع گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان که سخت عذاب مهلک دایم است(۶۵ـ فرقان)

آنها که خلاصه ی جهان ایشانند         بر  اوج  فلک   براق  فکرت    رانند

در معرفت  ذات  تو  مانند   فلک         سرگشته و سرنگون و سرگردانند

واقعا ما چه فکری می کنیم درباره ی اینجور آدما!یعنی نمی تون گناه کنن؟یعنی از لذت گناه خوششون نمیآد؟برا چی سختی رو به جون می خرن؟چرا آدم نصفه شب از خواب نازش بگذره نماز بخونه؟چرا رو زمین با تواضع راه میرن؟چرا دنبال اسم و نام نیستن؟برا چی به یه آدم که اولین و آخرین بار که می بیندش کمک کنه؟برا چی از عذاب وعده داده شده می ترسن؟برا چی باید به یکی که بهت فحش می ده با زبون خوش جواب بدی تازه قربون صدقشم بری؟

بابا به خدا اینا می فهمن چی کار می کنن ما نمی فهمیم(خودمو عرض می کنم)بابا آخه ما مگه تو این عالم چی هستیم،چی کاره ایم که اینقدر واسه این و اون قیافه می گیریم.به خدا هیچ بودیم الان هیچیم بعدا هیچ.اون که قیمتیه اخلاق خوب،شب بیداری ها به خاطر رضای اون خدای زیباست،از پول و اسم و جون و بچه گذشتن برای اون ذات مقدسه.از اون در پنهانی ترسیدنه.به اون ایمان داشتنه،به اون توکل کردنه.آخه مگه از اون بهترم هست؟؟

امام علی می فرماید:خداوند را فرشته ای است که هر روز فریاد می کند:بزایید برای مردن و جمع کنید برای از بین رفتن و بسازید برای ویران گشتن

آن که  فکرش  گره  از  کار   جهان  بگشاید      گو  در  این  کار  بفرما  نظری   بهتر از این

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق   گفتم ای خواجه ی عاقل هنری بهتر از این

¤حرف زیاده کو عمل؟