* آیا آزاد مردی نیست که این لقمه ی جَویده ی حرام دنیا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس به کمتر از آن نفروشید!

* دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جوینده ی علم و جوینده ی مال.

* دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شد، نه برای رسیدن به خود.

* مردم را روزگاری دشوار در پیش است که توانگر اموال خود را سخت نگهدارد، در صورتی که به بخل ورزی فرمان داده نشد. خدای سبحان فرمود: «بخشش میان خود را فراموش نکنید» بدان در آن روزگار، بلند مقام، و نیکان خوار گردند، و با درماندگان به ناچاری خرید و فروش می کنند در حالی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از معامله با [پول گرفتن از ] درماندگان نهی فرموده.

* (در وصف دنیای حرام) (دنیا) فریب می دهد، زیان می رساند و تند می گذرد. از این رو خدا دنیا را برای پاداش دوستان خود نپسندید، و آن را جایگاه کیفر دشمنان خود قرار نداد، و همانا مردم دنیا چون کاروانی باشند که هنوز بارانداز نکرده کاروانسرا بانگ کوچ سر دهد تا بار بندند و برانند!

                                                                              ( نهج البلاغه )

     

      نی  دولت  دنیا  به  الم  می ارزد *** نی  لذت  مستیش  الم  می ارزد

      نه هفت هزار ساله شادی جهان *** این محنت هفت روزه غم می ارزد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اول از همه معذرت می خوام که دیر آپ کردم، بعدش هم بگم می دونم شعرش تکراریه ولی چون به نظرم زیبا بود باز هم همون شعر رو نوشتم، در مورد مطلب هم من چیزی نمی گم چون معلم درس امروز امام علی (علیه السلام) هستند نه بنده ی حقیری مثل من.