ای خدای من!اعتراف می کنم که:تو مرا فرمان دادی ونافرمانی کردم.در زمینه هایی به من نباید گفتی و خود را به آن چه نمی بایست،آلودم.اینک چنان گرفتارم که:نه راهی برای تبرئه ی خویش دارم،تا پوزش بخواهم ،نه دست نیرومند که با آن نصرت یابم!

ای سرورم!درمانده ام که با کدام توجیه از تو بخواهم که دستم را بگیری تا در پی این همه لغزش از جای برخیزم؟با کدام ابزار؟آیا با گوشم؟آیا با چشمم؟آیا با این زبانم؟یا با دستم؟یا با پایم؟

نه مگر که این همه ،نعمت های تو بود،که امانت دار آن بودم و این همه را ابزار گناه کردم؟!!

                                    (دعای عرفه ی امام حسین(ع))

بار امانت  مي‌کشي   وز  بار  آن  ايمن  وشي

                                                       ترسم  که  نتواني  ادا  روزي  که  الزامت  کنم 

بر خويش  بندي نام من، گردي به گرد دام من

                                                   تا خلق گويد: خاص شد، من شهره‌ي عامت کنم

ما بد امانت دارایی هستیم.نعمتش می خوریم با همون نافرمانیشو می کنیم.با این که هیچ بودیم و اون ذات مقدس ما رو خلق کرده به کلی فراموش کردیم.انگار از اول این شکلی بودیم گرچه الانم هیچی نیستیم ولی فکر می کنیم همیشه زنده و سالم و...اما وای به اون موقع که بگن جناب با این امانت های ما چی کار کردی؟؟!این همه نعمت دادیم چرا این همه گناه کردی چرا چرا چرا؟؟؟

-----------------------------------

بعد اینکه مطلب پایینی که (عاشق) نوشته رو حتما بخونین من که خیلی حال کردم.