امام علی(ع) می فرمایند:

کسی که محبت دنیا در دلش خانه کرده؛چگونه مدعی محبت خداست؟؟؟

                        =========================

تا ذره ای محبت غیرخدا در دل باشد؛محال است انسان به چیزی از اسرار الهی دست یابد