همه چیز در برابر خدا خاشع، و همه چیز با یاری او، بر جای مانده است.

خدا بی نیاز کننده ی هر نیازمند، و عزت بخش هر خوار و ذلیل، نیروی هر ناتوان، و پناهگاه هر مصیبت زده است. هر کس سخن گوید می شنود، و هر که ساکت باشد اسرار درونش را می داند، روزی زندگان بر اوست و هرکه بمیرد به سوی او باز می گردد.

... [خدایا! ] آن کس که از قضای تو به خشم آید نتواند فرمانت را بر گرداند، و هر کس که به فرمان تو پشت کند از تو بی نیاز نگردد.

هر سرّی نزد تو آشکار و هر پنهانی نزد تو هویداست. تو خدای همیشه ای و بی پایان، و تو پایان هر چیزی. که گریزی از آن نیست.

وعده گاه همه، محضر توست، و رهایی از تو جز به تو ممکن نیست، و زمام هر جنبنده ای به دست تو است، و به سوی تو بازگشت هر آفریده ای است.

...

هر کس به چیزی [از دنیا] عشق ناروا ورزد، نابینایش می کند، و قلبش را بیمار کرده، با چشمی بیمار می نگرد، و با گوشی بیمار می شنود. خواهش های نفس پرده ی عقلش را دریده، دوستی دنیا دلش را میرانده است، شیفته ی بی اختیار دنیا و برده ی آن است و برده ی کسانی است که چیزی از دنیا در دست دارند.

دنیا به هر طرف بر گردد او نیز بر می گردد، و هر چه هشدارش دهند از خدا نمی ترسد.

با اینکه گرفتار آمدگان دنیا را می نگرد که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند، از هیچ پند دهنده ای شنوایی ندارد.

می بیند آنها بلاهایی را که انتظارش را نداشتند بر سرشان فرود آمد و دنیایی را که جاویدان می پنداشتند از آنها جدا شده و به آنچه در آخرت وعده داده شده بودند خواهند رسید، و آنچه بر آنان فرود آید وصف ناشدنی است.

                                                                    (نهج البلاغه خطبه ۱۰۹ )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* چگونه می توان به چیزی جز خدا عشق ورزید؟ خدایی که به این خوبیست.

* همانطور که در اول این خطبه نوشته شده است، منشأ همه خوبی ها خداست و همه چیز اوست. به قولی « آنکه خدا را دارد چه ندارد؟ و آنکه خدا را ندارد چه دارد؟ » پس همیشه فقط به خودش توکل کنیم ان شا الله.

* چه بگویم که حرفم زیاد است و عملم کم .