از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: امیر المؤمنین علیه السلام می فرمود: بنده ای مزه ی ایمان را نمی چشد مگر اینکه بداند که آنچه به او رسیده نمی توانست به او نرسد و خطا رود و آنچه که به خطا رفته و به او نرسیده نمی شد که به او برسد و بداند که زیان رساننده و سود دهنده فقط خدای عزِ و جل است.
از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: هیچ چیزی نیست جز اینکه برای آن حدی است ـ راوی گوید: - عرض کردم فدایت شوم حد توکل چیست؟ فرمود: یقین. عرض کردم: حد یقین چیست؟ فرمود: حد یقین آن است که با وجود خداوند از چیزی نترسی.
سعید بن قیس گوید: روزی در هنگام جنگ چشمم به مردی افتاد که دو جامه در بر داشت [ودر هیأت جنگجویان زره بر تن نداشت] اسبم را به سوی او راندم ناگاه دیدم که او امیرالمؤمنین علیه السلام است عرض کردم: ای امیرمؤمنان! آیا در مثل چنین مکانی؟! [اینگونه حاضر می شوید] حضرت فرمود: آری ای سعید بن قیس! هیچ بنده ای نیست جز اینکه برای او از جانب خدای عز و جل نگاهبان و نگاهداری هست، همراه با او دو فرشته است که او را از فرو افتادن از کوه یا افتادن در چاه نگهداری می کنند پس زمانی که قضای الهی فرود می آید آن دو فرشته از بین او و هر چیز به کنار می روند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- نویسنده ی این مطلب عاشق (یعنی من) می باشد. به خاطر تغییرات جدید در سیستم پرشین بلاگ فعلاْ به ناچار با نام بی نهایت پست جدید را نوشتم تا بعداْ سر فرصت نویسندگان را درست کنیم.
- از اینکه چند وقتی به دلیل مشغله هایمان جواب کامنت ها را ندادیم یا به قول عزیزی ساکت ماندیم معذرت می خواهم، جبران می کنیم.