توان دیدن؟

مدامم  مست می دارد  نسیم  جعد  گیسویت

                     خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت

پس از چندی شکیبایی شبی یا رب توان دیدن

                      که شمع دیده افروزیم ؛در  محراب  ابرویت

/ 1 نظر / 4 بازدید