خودفروشان را به کوي مي فروشان راه نيست ...

هر که خواهد گو بياوهر که خواهد گو برو 
                     کبر و  ناز  و حاجب و دربان در اين درگاه نيست
بر  در   ميخانه  رفتن کار   يکرنگان    بود
                    خودفروشان را به کوي مي فروشان راه نيست

/ 0 نظر / 29 بازدید