****پسر آدم را چه به فخر و نازيدن؟؟؟

ذلیل و بیچاره فرزند آدم:اجلش پنهان،بیماری ها و دردهایش پوشیده،عملش نگهداری می شود،پشه او را دردناک می سازد و آب در گلو گرفتنش می کشد و عرق بدبو می کند.(امام علی(ع))

                        -------------------------------------------

توکز سرای طبیعت نمی روی بیرون               

                       کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد

جمال  یار  ندارد  نقاب و  پرده  ولی                

                       غبار ره  بنشان  تا  نظر توانی کرد

                                    

/ 0 نظر / 4 بازدید