ناورده رو.....

ناورده رو به مقصد   و   ننهاده پا به راه

                                        قرب   مقام   و  قطع  بیابانت آرزوست

یوسف صفت نگشته به زندان غم اسیر

                                      شاهی مصرو:ماهی کنعانت  آرزوست

یک ره کمر نبسته به خدمت چو بندگان

                                      همواره قرب حضرت سلطانت آرزوست

/ 0 نظر / 6 بازدید