ما بقی عمر...

خوش تر   از   ایام  عشق   ایام   نیست

                           صبح  روز  عاشقان  را  شام  نیست

اوقات خوش آن بود که با دوست  گذشت

                            ما  بقی  عمر  همه  بی خبری  بود

/ 0 نظر / 4 بازدید